سخنراني دكتر كلهر در تاريخ 26 آوريل 2009

قسمت اول

http://www.4shared.com/file/101977956/f6d46079/April_26-1.html

قسمت دوم

http://www.4shared.com/file/101979971/ba59e06b/April_26-2.html

قسمت سوم

http://www.4shared.com/file/101982911/b952573d/April_26-3.html

Advertisements

سخنراني دكتر كلهر در تاريخ 19 آوريل

قسمت اول

http://www.4shared.com/file/100443390/6cbefa7b/April_19-1.html

قسمت دوم

http://www.4shared.com/file/100555442/e1065656/April_19-2.html

قسمت سوم

http://www.4shared.com/file/100557694/144691cb/April_19-3.html

4 كليپ از دكتر ملازاده

آدرس پخش در يوتيوپ

http://www.youtube.com/watch?v=Tk4W1yqQze4

لينك دانلود

http://www.4shared.com/file/98752978/4cfd8500/6_online.html

آدرس پخش در يوتيوپ

http://www.youtube.com/watch?v=5vwca3t5aSc

لينك دانلود

http://www.4shared.com/file/98753116/4bb0395c/7_online.html

آدرس پخش در يوتيوپ

http://www.youtube.com/watch?v=mEsbJRGTnI4

لينك دانلود

http://www.4shared.com/file/98753419/ddc4e626/8_online.html

آدرس پخش در يوتيوپ

http://www.youtube.com/watch?v=phh2uXA3WyE

لينك دانلود

http://www.4shared.com/file/98753739/edb43afd/9_online.html

5 كليپ از دكتر ملازاده

آدرس پخش در يوتيوپ

http://www.youtube.com/watch?v=f_yAqYJnQ6s

لينك دانلود

http://www.4shared.com/file/98482816/82d9d3a9/1_online.html

آدرس پخش در يوتيوپ

http://www.youtube.com/watch?v=ux_rEiOSmrg

لينك دانلود

http://www.4shared.com/file/98483013/441c11fb/2_online.html

آدرس پخش در يوتيوپ

http://www.youtube.com/watch?v=_Rn7svGR7Tk

لينك دانلود

http://www.4shared.com/file/98483179/f3513554/3_online.html

آدرس پخش در يوتيوپ

http://www.youtube.com/watch?v=PHFgfZaQdHg

لينك دانلود

http://www.4shared.com/file/98483385/7efbb1de/4_online.html

آدرس پخش در يوتيوپ

http://www.youtube.com/watch?v=4lb0ZwLOoz4

لينك دانلود

http://www.4shared.com/file/98483933/79fb48f6/5_online.html

سخنراني دكتر كلهر در تاريخ 29 مارس 2009

قسمت اول

http://www.4shared.com/file/98087057/33eec5a7/march_29-1.html

قسمت دوم

http://www.4shared.com/file/98089277/e2830478/march_29-2.html

قسمت سوم

http://www.4shared.com/file/98091250/b605f206/march_29-3.html

قسمت چهارم

http://www.4shared.com/file/98093386/41038bc2/march_29-4.html

سخنراني دكتر كلهر در تاريخ 15 مارس 2009

قسمت اول

http://www.4shared.com/file/97808052/318c983b/DrKalhor-1March_15.html

قسمت دوم

http://www.4shared.com/file/97810884/9b8613a4/DrKalhor-2March_15.html

قسمت سوم

http://www.4shared.com/file/97813988/81479a56/DrKalhor-3March_15.html

قسمت چهارم

http://www.4shared.com/file/97817065/e1c667bd/DrKalhor-4March_15.html

قسمت پنجم

http://www.4shared.com/file/97822385/d7d7e88/DrKalhor-5March_15.html

سخنراني دكتر كلهر در تاريخ 5 آوريل 2009

كيفيت خوب

قسمت اول

http://www.4shared.com/file/97647858/48a3f77b/DrKalhor-1April_05_22.html

قسمت دوم

http://www.4shared.com/file/97652477/e98ea88e/DrKalhor-2April_05_22.html

قسمت سوم

http://www.4shared.com/file/97662793/35868590/DrKalhor-3April_05_22.html

كيفيت پايين

قسمت اول

http://www.4shared.com/file/97644017/a0d6d1b8/kalhor1-April_05_22.html

قسمت دوم

http://www.4shared.com/file/97648584/a4004618/kalhor2-April_05_22.html

قسمت سوم

http://www.4shared.com/file/97649024/e0980b1c/kalhor3-April_05_22.html

قسمت چهارم

http://www.4shared.com/file/97649335/8cc2b492/kalhor4-April_05_22.html